กรมอนามัย ชื่นชมเครือข่าย Smart City Smart Citizen มอบ 290 รางวัลทั่วประเทศ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบ องค์กรต้นแบบ ผลงานวิชาการ จำนวนกว่า 290 รางวัล
ในพิธีปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 “เมือง พลเมือง อัจฉริยะ : Smart City Smart Citizen” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน   แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน

     ทั้งนี้ กรมอนามัยขอชื่นชมกับทุกความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 ที่พร้อมส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

         สำหรับการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 มีผู้ได้รับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 290 รางวัล ได้แก่ รางวัลบุคคลและองค์รดีเด่น ทั้งทางด้านบริหารและวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 69 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน 16 รางวัล รางวัลโรงเรียนเครือข่ายฟันดี โรงเรียนโภชนาการ โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 72 รางวัล รางวัลโครงการสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 – 2566 จำนวน 44 รางวัล รางวัล EHA Awards จำนวน 28 รางวัล รางวัล Green Health Hotel Quality Awards 2023 จำนวน 13 รางวัล รางวัล Green Health Attraction จำนวน 12 รางวัล และรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรม (Oral – Poster Presentation) จำนวน 40 รางวัล ซึ่งทุกรางวัลแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงาน และผลิตผลงานวิชาการที่จะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สู่เป้าหมาย เมือง พลเมือง อัจฉริยะ : Smart City Smart Citizen ต่อไป

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/193708

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »