สาธารณสุข มอบรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566” ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และสถานประกอบการดีเด่น 72 รางวัล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 ให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและสถานประกอบการดีเด่นจากทั่วประเทศ รวม 72 รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) ที่แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 32 รางวัล และสถานประกอบการดีเด่น 40 รางวัล และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนภาคธุรกิจทุกระดับให้มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณภาพมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งปรับกฎระเบียบให้ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลกและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตในระดับชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งขอชื่นชมที่ทุกท่านได้ยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค ขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการคุ้มครองประชาชนให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตลอดไป” นายอนุทินกล่าว

สำหรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับรางวัลรวม 72 รางวัล แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 32 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทนวัตกรรม 4 รางวัล ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 10 รางวัล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 13 รางวัล และประเภทสร้างสรรค์ 5 รางวัล และสถานประกอบการดีเด่น 40 รางวัล ประกอบด้วย ด้านอาหาร 9 รางวัลยา 3 รางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 รางวัล เครื่องมือแพทย์ 6 รางวัล เครื่องสำอาง 9 รางวัล วัตถุอันตราย 3 รางวัล เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 1 รางวัล อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 รางวัล และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 6 รางวัล 

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/194947/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »