Hosxp PCU Manual Archive

การบันทึกอุบัติเหตุ

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขั้นที่ หน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น รถล้ม เดินล้ม ตกบันได มีดหล่นมาบาดมือ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยมารักษาตัวที่หน่วยบริการต้องมีการลงบันทึกอุบัติเหตุด้วย ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการลงบันทึกอุบัติเหตุแบบต่างๆที่มีใน หน่วยบริการ มาดูวิธีการบันทึกได้ดังนีั้ครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง พิมพ์ชื่อบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุ ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  คลิกงานอื่นๆ  คลิก บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ขั้นตอนที่ 5

การย้ายประชากร

ในเขตรับผิดชอบ คงมีบ้างที่ประชากรได้ออกนอกพื้นที่ สำหรับ Hosxp pcu การย้ายประชากร มีวิธีการอย่างไร เราลองมาดูกันครับ วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. กดปุ่มค้นหารายชื่อที่ต้องการย้ายดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบ้านดังภาพ 4. กรอกข้อมูลดังภาพ วิธีที่ 2 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. เลือกบ้านเลขที่ที่ต้องการย้ายเข้าดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบุคคลเข้าบ้านดังภาพ 4. เลือกค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการย้ายเข้า มี 2 วิธี ให้เลือกในการย้ายบุคคลเข้าออกบ้าน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งมาสารถดูแล้วทำตามขั้นตอนได้ หากมีเรื่องสงสัยอยากสอบถาม

การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

การสมรสของประชาชน ทำให้มีครอบครัวใหม่ขึ้นมา ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการนำมาลงบันทึกไว้ เพื่อเป็นประโชชน์แก่การวางแผนการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าด้านข้อมูลประชากร งานวางแผนครอบครัว เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นวิธีการลงบันทึกข้อมูลการเพิ่มจำนวนประชากนที่เพิ่มขึ้นมา 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) 2. เลือกหมู่บ้าน – เลือกบ้านเลขที่ แล้วทำตามขั้นตอนที่อธิบายตามภาพ 3.จะได้ข้อมูลดังภาพนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่ม การลบ จำนวนครอบครัวใน Hosxp PCU หน่วยงานไหนยังมีการเพิ่ม บทความนี้คงมีประโชยน์ต่อการปรับข้อมูลนะครับ

การลงเยี่ยมบ้าน

การลงบันทึกเยี่ยมบ้านตามประเภทต่างๆตามหลักการเยี่ยมบ้านของกลุ่มเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็น เยี่ยมผู้ป่วนเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ฯลฯ หลังจากได้มีการเยี่ยมบ้านเรียบร้อย ต้องมีการนำผลดังกล่าวมาลงบันทึกใน Hosxp PCU เพื่อให้มีข้อมูลส่งให้ สปสช. ต่อไป ขั้นตอนวิธีการลงขั้นข้างซับซ้อน ต้องค่อยๆศึกษา ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการลงที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการลง ลองมาดูกันครับ การเยี่ยมบ้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. การลงเยี่ยมบ้านทั่วไป 2. การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบบัญชี 1-8  ระบบงานบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) ขั้นตอนที่ 2ค้นหาชื่อประชากรที่ต้องการลงข้อมูลหลังจากออกเยี่ยมบ้าน ขั้นตอนที่ 3 หลังจากเข้าสู่หน้า Person

บันทึกวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น เป็นการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดเบาหวาน  บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึง ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) ผู้ที่มีน้ำนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือ BMI

Translate »