Hosxp PCU Manual Archive

การย้ายประชากร

ในเขตรับผิดชอบ คงมีบ้างที่ประชากรได้ออกนอกพื้นที่ สำหรั […]

การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

การสมรสของประชาชน ทำให้มีครอบครัวใหม่ขึ้นมา ข้อมูลเหล่า […]

การลงเยี่ยมบ้าน

การลงบันทึกเยี่ยมบ้านตามประเภทต่างๆตามหลักการเยี่ยมบ้าน […]

บันทึกวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น เป็นการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้ […]

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

เนื่องในปี 2558 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้ม […]

Translate »