Hosxp PCU Manual Archive

การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน DM

ในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว ต้องม […]

การบันทึกประวัติการแพ้ยา(เพิ่มเติม)

จากบทความที่แล้วเรื่องบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยรอ […]

การบันทึกประวัติการแพ้ยา

ผู้ป่วยแพ้ยาที่มารับการ หรือ อยู่ในเขตรับผิดชอบที่แพ้ยา […]

การอัพเดตสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ

ประชากรในพื้นที่ นั้นมีหลากหลายสิทธิ์การรักษา อย่างเช่น […]

การเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียนใน Hosxp PCU

งานอนามัยโรงเรียน เมื่อมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ เราต้อง […]

Translate »