Hosxp PCU Manual Archive

การลงผลLAB ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผลแลป(LAB)ของผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ได้ทำการตรวจไปแล้ว […]

การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และร […]

การบันทึกการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ในปีๆหนึ่งจะมีการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโล […]

การบันทึกการให้บริการวางแผนครอบครัว

งานวางแผนครอบครัวเป็นอีกหนึ่งงานในหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเ […]

การบันทึกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน

ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโรคแท […]

Translate »