Hosxp PCU Manual Archive

การลงข้อมูลทันตกรรม

การบันทึกงานทันตกรรม เมื่อได้ให้บริการ หรือ ออกอนามัยโร […]

การลงข้อมูลการเสียชีวิต

การบันทึกข้อมูลการเสียชีวิต เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพอสม […]

การลงข้อมูลระบาดวิทยา(R506)

ข้อมูลทางระบาดวิทยาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการเฝ้าระ […]

การเพิ่ม-ย้าย หมู่บ้าน

ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เมื่อประชาชนได้มีการสร้างบ้านหลั […]

การเพิ่ม-ลบ โรงเรียน และเพิ่มชื่อ-จำหน่ายนักเรียน

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานบริการที […]

Translate »