การลงข้อมูลการเสียชีวิต

การบันทึกข้อมูลการเสียชีวิต เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพอสมควร เมื่อมีผู้เสียชีวิตในเขตรับผิดชอบเกิดขึ้น ยังไงก็ดีการลงที่ถูกต้องจะส่งผลดีต่อการเลือกเป้าหมายประชากรในการวางแผนดำเนินงานต่างๆ มาดูวิธีการลงข้อมูลการเสียชีวิตที่ถูกต้องกันนะครับ

1.เลือกระบบงานบัญชี1 คลิกปุ่มค้นหา/แก้ไข แล้วเลือกคนที่เสียชีวิตจะลงข้อมูล

บันทึกการเสียชีวิต

2.คลิกเปลี่ยนสถานะปัจจุบันเป็นเสียชีวิต คลิกวันที่จำหน่าย ตรงกับวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งคลิกเครื่องหมายเช็คถูก ตรงหน้าข้อความเสียชีวิต หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวให้คลิกสถานะ เป็นตาย และใส่เครื่องหมายเช็คถูก ว่าจำหน่าย พร้อมระบุวันที่จำหน่าย(วันที่เสียชีวิต)และคลิก บันทึก จะเปลี่ยนไปหน้าต่างถัดไป

ข้อมูลการเสียชีวิต

3.ขยายภาพให้ดูชัดๆ  ตรงสีเหลืองๆนั้น เราต้องกำหนดให้ครบ

4.ให้บันทึกวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งระบุเวลาเสียชีวิต ดังภาพ

-หากไม่ทราบรายละเอียดการเสียชีวิตให้คลิกตรงช่องว่างข้างหน้าข้อความดังกล่าว

-ระบุสาเหตุการตาย ด้วยรหัส ICD 10 พร้อมวันที่เป็น

-ระบุสถานที่เสียชีวิต ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบไปด้วย 1ในสถานบริการ 2นอกสถานบริการ

-ระบุแหล่งข้อมูล ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบด้วย

1)ไม่ระบุ

2)หนังสือรับรองการตาย

3)ใบมรณะบัตร

4)สำรวจ

-รหัสหน่วยงาน(5หลัก)ที่เสียชีวิต (กรณีที่เสียชีวิตในสถานบริการ)

-คลิก บันทึก

บันทึกข้อมูลการเสียชีวิต

ขั้นตอนการบันทึกที่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องบันทึกให้ถูกต้อง เพื่อการส่งออกที่ถูกต้อง และคุณภาพของงานนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »