เนื้อหาคำสั่ง สรุปดังนี้ 1.ปิดสถานบริการลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง2.สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้งดให้บริการในร้าน ให้ซื้อกลับบ้าน3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีอำนาจแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม ในข้อห้ามต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้ว4.ให้ยึดคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก คำสั่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก // ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ //