มีเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดนัด คลองถมและถนนคนเดิน2.แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตลาดนัด/คลองถม/ถนนคนเดิน