เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขั้นที่ หน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น รถล้ม เดินล้ม ตกบันได มีดหล่นมาบาดมือ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยมารักษาตัวที่หน่วยบริการต้องมีการลงบันทึกอุบัติเหตุด้วย ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการลงบันทึกอุบัติเหตุแบบต่างๆที่มีใน หน่วยบริการ มาดูวิธีการบันทึกได้ดังนีั้ครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง พิมพ์ชื่อบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุ ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  คลิกงานอื่นๆ  คลิก บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ขั้นตอนที่ 5