ประกาศจังหวัดแพร่ Archive

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 37 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(17-05-64)

เนื้อหา 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด192.ผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(21จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง3.กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้แจ้งต่อ จนท.สาธารณสุข ,ผู้นำ, อสม.4.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 21 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่..1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.สมุทรปราการ5.กาญจนบุรี6.ฉะเชิงเทรา7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.นครปฐม10.ระยอง11.สงขลา12.อยุทยา13.ยะลา14.ระยอง15.สมุทรสาคร16.ตาก17.นครศรีธรรมราช18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.นราธิวาส21.ราชบุรี

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 38 : ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(17-05-64)

เนื้อหา ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น. ประกาศฉบับที่ 36 (12-05-64)

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด192.ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(30จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง3.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 34 : ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พัก หลังเวลา 23.00-03.00 น.(28-04-64)

เนื่อหาโดยสรุป ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน หลังเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

Translate »