เนื่อหาโดยสรุป 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด192.ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(30จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง3.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด