วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 2 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 77-78 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 77 — จาก– เป็นผู้ที่ขายอาหารตามสั่ง อาจจะติดจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ที่เป็นลูกค้า (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันใน Time line)รายที่ 78 — จาก– ติดพร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 77 เพราะอาศัยบ้านเดียวกัน