การเยี่ยมหลังคลอดลูก คือ กาติดตามเยี่ยมบ้านหลังได้ออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้งแม่และลูกจะได้รับการเยี่ยมบ้านแต่การลงบันทึกข้อมุลต้องแยกบันทึกข้อมูลคนละส่วนกัน ลองมาดุวิธีการบันทึกเยี่ยมบ้านในส่วนของลุกที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 3(งานโภชนาการ,สร้างเสริมภูมิคุมกัน,อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0 – 11 เดือน 29 วัน)   ขั้นตอนที่ 2 คลิก ลงทะเบียน   ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาชื่อบุตรที่ต้องการลงเยี่ยมหลังคลอด  คลิก ตก   ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลเด็ก ลง น้ำหนักเด็กแรกเกิด   ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการคลอด