จังหวัดแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางการขอเอกสารรับรองความจำเป็นใน การเดินทางจากจังหวัดแพร่ ไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม, พื้นที่เฝ้าระวังสูง สรุป คือ ถ้าออกต่างจังหวัด ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็น *สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ แบบฟอร์มเอกสาร ชนิดต่างๆ ดังนี้ เอกสารสำหรับประชาชนทั่วไป เอกสารสำหรับสถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เอกสารสำหรับข้าราชการ / พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ