เบอร์โทรศัพท์สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 **อัพเดท ปีงบประมาณ 2563 รหัส ชื่อ รพ.สต. ที่อยู่ ตำบล เบอร์โทรศัพท์ 00584 สสอ.ร้องกวาง * หมู่ที่  9 ร้องกวาง 054-597296 11166 รพ.ร้องกวาง ** หมู่ที่  06   ร้องเข็ม 054-597115 06360 รพ.สต.ร้องกวาง หมู่ที่  01 ร้องกวาง 054-060212 06361 รพ.สต.น้ำเลา หมู่ที่