สรุปเนื้อหาการประชุมระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง แจ้งมาตรการงดเผาทุกชนิด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ช่วยสอดส่องดูแลการเผาในทุกบริเวณในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาต การจัดตั้ง “ธนาคารใบไม้” คือ การจัดทำสถานที่จัดเก็บใบไม้เพื่อนำไปแปลรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย ฯ เป็นต้น โดยในอำเภอร้องกวาง จะต้องมีทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง นโยบายรัฐบาล กำหนดให้อีก 3 ปี จะต้องเป็น เกษตรปลอดการเผา มีการกำหนดวันที่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการเผา