เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ในการให้ข้อมูล COVID-19https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.phpและหน้าเว็บที่มีรายละเอียดทั้งหมด https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php ประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่กลับจากประเทศดังต่อไปนี้ ประเทศที่มีการระบาดของ COVID 19 ——————————————————————————————————- ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ทุกประเทศ) หนังสือขอความร่วมมือ จาก รพ.ร้องกวาง สำหรับ จนท.สาธารณสุข โรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 COVID-19 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 3 มีนาคม 2563