เนื่องจากนโยบายการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามที่ประเทศไทยได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับนานาชาติในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 ในการกำจัดโรคหัด โดยได้กำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์การเกิดโรคหัดไม่เกิน 1 รายต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ (Zero Endemic Case) ภายในปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด การเร่งรัดการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัด