EPI ประชุมคอนเฟอเร้น

แจ้งผู้รับผิดชอบงาน epi เข้าร่วมประชุมคอนเฟอเร้น ที่ สส […]

รณรงค์ไฟป่า หมอกควัน

กำหนดให้ 1 กพ.64 ถึง 30 เมษายน 64 รวม 89 วัน เป็นช่วงวิ […]

ประชุม คบส.

ประชุม ITA

สถานที่ : สสอ.เมืองแพร่ ผู้เข้าประชุม : ชายปเวสน์, จิรช […]

วันหยุดชดเชย

หยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธค.63

Translate »