งานอนามัยโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีการออกให้บริการทุกปี แต่การทำงานให้ได้ผลงานที่ดีนั้น สำคัญที่ข้อมูลในการบันทึก ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ จำนวนข้อมูลที่บันทึก สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกผลงานของท่านในโปรแกรมบันทึกข้อมูล(Hosxp_pcu) มาศึกษาวิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียนที่ถูกต้องกันนะครับ วิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน  ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 5 (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการและงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6) ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการบันทึกการให้บริการ  คลิก บันทึกการให้บริการ ขั้นตอนที่ 3 คลิก เพิ่มรายการ (กรณีออกให้บริการครั้งใหม่)   ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนโดยเขียนลงในช่องหมายเหตุ  คลิก บันทึก