ขั้นตอนการขอเข้าพัก Local Quarantine ของจังหวัดแพร่ คือ เมื่อประเมินบ้านพักอาศัยแล้วไม่เหมาะสมกับการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ทาง รพ.สต. ทำแบบฟอร์มนี้ไว้ ให้กับผู้กักตัว และแจ้งประสานไปยัง PM ระดับอำเภอ เพื่อประสาน PM ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้า Local Quarantine ระบุวัน เวลาที่จะเข้าพัก