No Gift Policy กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ”งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ” ขอให้แสดงความปรารถดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมอาสาแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »