เนื่องจาก จังหวัดแพร่ ได้มีประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 25 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอแจ้งแนวทางโดยละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ ที่ พร 0418.5/ว86 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 1-100 คน แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 101-300 คน