ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นการลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองต่างๆไม่ว่าจะเป็น เท้า ตา จึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าท่บันทึกข้อมูลต้องทำการลงให้เรียบร้อยมาดูวิธีการลงบันทึกที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานเชิงรับ  คลิก ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน   ขั้นตอนที่ 2 Double Click เข้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงคัดกรองภาวะแทรกซ้อน   ขั้นตอนที่ 3 เลือก การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  คลิก เพิ่มการคัดกรอง   ขั้นตอนที่ 4 เลือก Visit ที่ต้องการลงคัดกรอง โดยต้องตรงกับวันคลินิกจึงจะได้ Point**  คลิก ตกลง   ขั้นตอนที่ 5