คำสั่งจังหวัดแพร่ Archive

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 41 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (17-05-64)

มีเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดนัด คลองถมและถนนคนเดิน2.แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตลาดนัด/คลองถม/ถนนคนเดิน

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 39 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12-05-64)

เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากๆ2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน (ไม่มีข้อยกเว้น ในงานศพ เหมือน ฉ.38)3.หากจะจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตที่ ศปก.ตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา4.ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ (เช็ครายละเอียด)5.อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.6.สุรา แอลกอฮอล์ ห้ามดื่มในร้าน7.ห้างสรรสินค้า ให้ปิด 21.00 น. งดตลาดนัด ถนนคนเดิน คลองถม8.ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี9.กีฬาจัดแข่งได้ แต่ไม่ให้มีผู้ชม

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 38 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28-04-64)

เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากๆ2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน3.หากจะจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตที่ ศปก.ตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา4.งานศพจัดได้แต่ให้ดำเนินการตาม DMHTT5.ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ (เช็ครายละเอียด)6.อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.7.สุรา แอลกอฮอล์ ห้ามดื่มในร้าน8.ห้างสรรสินค้า ให้ปิด 21.00 น.9.ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้น จัดในครอบครัว

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจ.แพร่(17-04-64)

เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้สถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา2.ห้ามจัดกิจกรรมคนหมู่มาก3.ปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว4.การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มถูกจำกัดเวลา และไม่ให้บริโภคในร้าน5.งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี6.ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตรวจสอบแต่ละพื้นที่

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 ในจ.แพร่(14-04-64)

เนื้อหาคำสั่ง สรุปดังนี้ 1.ปิดสถานบริการลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง2.สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้งดให้บริการในร้าน ให้ซื้อกลับบ้าน3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีอำนาจแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม ในข้อห้ามต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้ว4.ให้ยึดคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก คำสั่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก // ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ //

Translate »