เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้สถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา2.ห้ามจัดกิจกรรมคนหมู่มาก3.ปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว4.การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มถูกจำกัดเวลา และไม่ให้บริโภคในร้าน5.งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี6.ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตรวจสอบแต่ละพื้นที่