ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดแพร่ มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีควรเสี่ยง/ ผู้กลับมาจากต่างจังหวัด/ จากจังหวัดเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 64 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย โดยเฉพาะที่ปรากฏใน Time Line ของผู้ป่วยรายที่ 23 ของจังหวัดแพร่ ทำให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการแพร่กระจายในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่จึงมีมติให้ออกประกาศ ฉบับที่ 31 ดังนี้