เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากๆ2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน3.หากจะจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตที่ ศปก.ตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา4.งานศพจัดได้แต่ให้ดำเนินการตาม DMHTT5.ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ (เช็ครายละเอียด)6.อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.7.สุรา แอลกอฮอล์ ห้ามดื่มในร้าน8.ห้างสรรสินค้า ให้ปิด 21.00 น.9.ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้น จัดในครอบครัว