การบันทึกข้อมูลการเสียชีวิต เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพอสมควร เมื่อมีผู้เสียชีวิตในเขตรับผิดชอบเกิดขึ้น ยังไงก็ดีการลงที่ถูกต้องจะส่งผลดีต่อการเลือกเป้าหมายประชากรในการวางแผนดำเนินงานต่างๆ มาดูวิธีการลงข้อมูลการเสียชีวิตที่ถูกต้องกันนะครับ 1.เลือกระบบงานบัญชี1 คลิกปุ่มค้นหา/แก้ไข แล้วเลือกคนที่เสียชีวิตจะลงข้อมูล 2.คลิกเปลี่ยนสถานะปัจจุบันเป็นเสียชีวิต คลิกวันที่จำหน่าย ตรงกับวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งคลิกเครื่องหมายเช็คถูก ตรงหน้าข้อความเสียชีวิต หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวให้คลิกสถานะ เป็นตาย และใส่เครื่องหมายเช็คถูก ว่าจำหน่าย พร้อมระบุวันที่จำหน่าย(วันที่เสียชีวิต)และคลิก บันทึก จะเปลี่ยนไปหน้าต่างถัดไป 3.ขยายภาพให้ดูชัดๆ  ตรงสีเหลืองๆนั้น เราต้องกำหนดให้ครบ 4.ให้บันทึกวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งระบุเวลาเสียชีวิต ดังภาพ -หากไม่ทราบรายละเอียดการเสียชีวิตให้คลิกตรงช่องว่างข้างหน้าข้อความดังกล่าว -ระบุสาเหตุการตาย ด้วยรหัส ICD 10 พร้อมวันที่เป็น -ระบุสถานที่เสียชีวิต ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบไปด้วย 1ในสถานบริการ 2นอกสถานบริการ -ระบุแหล่งข้อมูล ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบด้วย 1)ไม่ระบุ