ในปีๆหนึ่งจะมีการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ให้กับประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และได้มีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Hosxp PCU เพื่อส่งออกข้อมูลให้กับทาง สปสช.ต่อไปมาดูวิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานสำรวจข้อมูล  ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ขั้นตอนที่ 2 เลือกปีงบประมาณคัดกรอง  คลิก แสดงข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 Double Click เข้าชื่อบุคคลที่ต้องการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง   ขั้นตอน 4 จะปรากฏหน้าข้อมูลการคัดกรอง  คลิก เพิ่มการคัดกรอง   ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอวของผู้ที่คัดกรอง