การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น เป็นการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดเบาหวาน  บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึง ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) ผู้ที่มีน้ำนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือ BMI