การลงบันทึกเยี่ยมบ้านตามประเภทต่างๆตามหลักการเยี่ยมบ้านของกลุ่มเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็น เยี่ยมผู้ป่วนเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ฯลฯ หลังจากได้มีการเยี่ยมบ้านเรียบร้อย ต้องมีการนำผลดังกล่าวมาลงบันทึกใน Hosxp PCU เพื่อให้มีข้อมูลส่งให้ สปสช. ต่อไป ขั้นตอนวิธีการลงขั้นข้างซับซ้อน ต้องค่อยๆศึกษา ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการลงที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการลง ลองมาดูกันครับ การเยี่ยมบ้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. การลงเยี่ยมบ้านทั่วไป 2. การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบบัญชี 1-8  ระบบงานบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) ขั้นตอนที่ 2ค้นหาชื่อประชากรที่ต้องการลงข้อมูลหลังจากออกเยี่ยมบ้าน ขั้นตอนที่ 3 หลังจากเข้าสู่หน้า Person