เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จากผลการตรวจยืนยันเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว พบว่า มีจำนวนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในชุมชน หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอาจจะทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. งด หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งขนาดเล็ก และกลุ่มใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 192. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหาร ให้จำหน่ายแบบรับกลับบ้าน3. ขอความร่วมมือ ประชาชนงดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 194.