เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น