เนื้อหา 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด192.ผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(21จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง3.กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้แจ้งต่อ จนท.สาธารณสุข ,ผู้นำ, อสม.4.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 21 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่..1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.สมุทรปราการ5.กาญจนบุรี6.ฉะเชิงเทรา7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.นครปฐม10.ระยอง11.สงขลา12.อยุทยา13.ยะลา14.ระยอง15.สมุทรสาคร16.ตาก17.นครศรีธรรมราช18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.นราธิวาส21.ราชบุรี