สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 17 แห่ง ประกอบไปด้วย รพ.สต. จำนวน 16 แห่ง และ สสช.จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ รหัสสถานบริการ รพ.สต. ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนรับผิดชอบ(หมู่บ้าน) 06360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวาง ร้องกวาง 1 13 หมู่บ้าน     ร้องกวาง 2       ร้องกวาง 3