เนื่องในปี 2558 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน(MR) เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ทั่วประเทศ โดยได้มีการดำเนินการตั้งแค่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2558 ทั้งนี้ในเรื่องการลงข้อมูลก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการลงบันทึกที่ถูกต้อง จากการศึกษาจึงขอนำเสนอวิธีการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ 1.เมื่อเข้าสู่ระบบงาน  Hosxp PCU เลือกระบบงานเชิงรับ เลือก One  stop  service 2.ค้นหาชื่อผู้รับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อลงข้อมูล 3.เมื่อเข้าสู่ระบบงานเชิงรับ One stop service ให้ลงบันทึกข้อมูลสำคัญตามที่ได้เน้นไว้ให้ครบถ้วน