ตัวย่อ ของหน่วยงานสาธารณสุข ต่างๆ สสช. ย่อมาจาก สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สอ. ย่อมาจาก สถานีอนามัย สสอ. ย่อมาจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สสจ. ย่อมาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รพ. ย่อมาจาก โรงพยาบาล รพช. ย่อมาจาก โรงพยาบาลชุมชน รพท. ย่อมาจาก โรงพยาบาลทั่วไป รพร. ย่อมาจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รพศ. ย่อมาจาก โรงพยาบาลศูนย์ รพค. ย่อมาจาก โรงพยาบาลค่าย