เนื่อหาโดยสรุป ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน หลังเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น