ภาคที่ 1  สาระสำคัญ จากการประชุมงานแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  เรื่องการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย สรุปได้ว่า…. 1.ผู้ที่จะสามารถลงรหัส U50 ถึง U76 ได้นั้น จะต้องเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น 2.เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ สามารถลงรหัส U77x ได้ และสามารถลงรหัสการรักษาแแผนปัจจุบันร่วมด้วยได้ เช่น รหัส M เป็นต้น  แต่ควรสอดคล้องกับ อาการที่ผู้ป่วยมารับบริการ 3.ผลงานตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ที่คิดร้อยละของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยต่อผู้มารับบริการทั้งหมด จะคิดผลงานได้ จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดอย่างใด อย่างหนึ่ง ใน 3 อย่างนี้ คือ