ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว เราต้องมีการนำมาลงทะเบียนในระบบโรคเรื้อรังเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับยาต่อเนื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจตา เป็นต้น เรามาดูวิธีการเพิ่มหรือลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ถูกต้องกันนะครับ 1. คลิกระบบงานเชิงรับ เลือกทะเบียนคลินิกพิเศษเบาหวาน/ความดัน 2.คลิกช่องความดันโลหิตสูงเพื่อลงทะเบียน 3.เลือกสถานะ ให้เป็น None selected ซึ่งสถานะทั้งหมด มี 10 รายการ ดังนี้ หาย ตาย ยังรักษาอยู่ ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง ขาดการรักษา ครบการรักษา โรคอยู่ในภาวะสงบ ปฏิเสธการรักษา ออกจากพื้นที่ 4.คลิก Refresh datacenter 5.คลิก Up date Datacenter 6.หากคนไข้ในทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงมีไม่ครบ