แบบฟอร์มขอจัดกิจกรรม Archive

แนวทางปฏิบัติ การขออนุญาตจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 อ.ร้องกวาง (26 เมย.64)

ตามเอกสาร PDF มี 2 หน้านะครับ // แบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 2

แนวทางปฏิบัติ : การขออนุญาตจัดกิจกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 อ.ร้องกวาง

เนื่องจาก จังหวัดแพร่ ได้มีประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 25 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอแจ้งแนวทางโดยละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ ที่ พร 0418.5/ว86 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 1-100 คน แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 101-300 คน

Translate »