วิธีการส่ง 43 แฟ้ม ของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ร้องกวาง ตามข้อตกลงในการส่ง 43 แฟ้ม ของ สสอ.ร้องกวาง รพ.สต.ทุกแห่งต้องส่ง 43 แฟ้มรายเดือน จากโปรแกรม Hosxp PCU ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยต้องทำการส่ง 2 แหล่ง ดังนี้1. ส่งที่ HDC สสจ.แพร่2. ส่งที่ หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง (เพื่อทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ) สำหรับการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง มีวิธีการดังนี้