การดำเนินงานที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ขอสรุปเนื้อหาหลักๆไว้ดังนี้ 1.การประเมินผู้ป่วยเสี่ยงสูง/ต่ำ ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน และชี้แจงแก่พี่น้องประชาชน ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 2. ใช้ใบสอบสวนโรคแบบฟอร์ม Novelcorona4 (แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล) 3. ใช้ใบสอบสวนโรคแบบฟอร์ม Novelcorona3 (แบบสรุป) 4. หากมีการนัดหมายให้ไปตรวจหาเชื้อ ให้ออกใบนัด ( ตรวจได้หลังจากวันสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อย่างน้อย 5 วัน) 5.เมื่อดำเนินการสอบสวนแล้ว เก็บข้อมูลแล้ว ให้ส่งรายงานผ่าน Google Form เพื่อส่งข้อมูลไปยัง สสจ.แพร่ สามารถเข้าได้ที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/NGgnyHKH9anASCGJ8 หรือแสกน QR Code สำหรับมือถือ