แนวทางปฏิบัติ : การขออนุญาตจัดกิจกรรม ในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 อ.ร้องกวาง

เนื่องจาก จังหวัดแพร่ ได้มีประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 25 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอแจ้งแนวทางโดยละเอียดตามหนังสือฉบับนี้

ที่ พร 0418.5/ว86 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

guidelines-covid-act64

แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 1-100 คน

form-covid-1-100

แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วม 101-300 คน

form-covid-101-300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »