ประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง(13-04-64)

เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จากผลการตรวจยืนยันเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว พบว่า มีจำนวนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในชุมชน หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอาจจะทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. งด หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งขนาดเล็ก และกลุ่มใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหาร ให้จำหน่ายแบบรับกลับบ้าน
3. ขอความร่วมมือ ประชาชนงดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
4. ดำเนินการติดตามในประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และให้มีการปฏิบัติประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 30 อย่างเคร่งครัด
5. ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

anno-rk-13-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »