กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท สนับสนุนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร

กรมวิทย์ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากพืชยา ภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์
วันนี้ (27 มิถุนายน 2566) นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ มีการวิจัยพัฒนาทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ การผลิตสารมาตรฐาน รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพและมีความสามารถทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับงานวิจัย และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จึงสนับสนุนการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร ยา และสมุนไพร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

 นายแพทย์บัลลังก์ กล่าวว่า วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์เครื่องยาสถาบันวิจัยสมุนไพร ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ศูนย์สารมาตรฐานยาและยาเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด ห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้าง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ทั้งนี้ สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท มีแนวคิดในการมุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพรใต้ป่าที่จะนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ได้คุณภาพและสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่านได้ รวมถึงทางสถาบันฯ ยังมีแผนในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจวัตถุดิบพืชสมุนไพรภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วนเกษตรพฤกษเภสัช จังหวัดน่าน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบคุณภาพเบื้องตัน ของวัตถุดิบพืชยาจากเกษตรกรภายใต้โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ และศูนย์รับรองคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร ภายใต้ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/193866

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »