กรม “สบส.” ร่วม “คปภ.” พัฒนาประกันภัยเสริมความงาม คุ้มครองทั้งผู้รับบริการและแพทย์

กรม สบส. ร่วม คปภ.พัฒนาประกันภัยเสริมความงาม คุ้มครองทั้งผู้รับบริการและแพทย์

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท คุ้มครองทั้งผู้รับบริการ และแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยา จ่ายค่าเสียหาย หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการรับบริการเสริมความงาม

           ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ธุรกิจด้านการแพทย์และความงาม ถือเป็นธุรกิจที่มาแรงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ด้วยพฤติกรรมของประชาชนที่เริ่มหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง กระแสสังคมปัจจุบันที่ให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ และความงาม ทำให้มีผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามารับบริการทางการแพทย์ ด้านการเสริมความงามกับสถานพยาบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานพยาบาลของประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่สมเหตุผล ดังนั้น กรม สบส. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเชิงวิชาการให้แก่สถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบประกันภัยเสริมความงามของประเทศไทย โดย คปภ.ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยจากการเสริมความงาม ในเบื้องต้นจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ 1)กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการทำศัลยกรรมเสริมความงามและอุบัติเหตุ ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงทั้งในกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกที่เป็นการรักษาต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ตามจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ 2)กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษา ให้ความคุ้มครองในกรณีที่แพทย์เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ จนก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือเกิดการเสียชีวิตของผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และชดใช้ค่าเสียหายแทน หากแพทย์มีความรับผิดตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์  และ 3)กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความงาม ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเกิดความรับผิดตามกฎหมายจากการบริการทางวิชาชีพ โดยจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ หากผู้เอาประกันภัยต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย โดย คปภ.จะหารือร่วมกับสมาคมประกันภัยภาคเอกชน เพื่อออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป

          ทพ.อาคมฯ กล่าวต่อว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทข้างต้นแล้ว กรม สบส. ยังได้สนับสนุนเนื้อหาวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คปภ. สภาองค์กรของผู้บริโภค และสมาคมประกันภัยภาคเอกชน ในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ประเภทที่ 4 คือ กรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบจากการเสริมความงาม (Aesthetic Liability Insurance) ในการคุ้มครองผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยอาจจะมีมาตรการให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม ซื้อกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว เพื่อสร้างความสะดวกและความมั่นใจในการรับบริการทางการแพทย์หรือบริการเสริมความงามจากสถานพยาบาลไทย และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aesthetic Medical Hub            

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/194965/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »