ชวนเกษตรกรงดการเผา บรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5

ชวนเกษตรกรงดการเผา  บรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันสุขภาพ และลดโลกร้อน

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรง เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพของคนไทย การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องจัดการที่ต้นตอ ฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากหลายแหล่ง และที่เป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งแหล่งนั้นก็คือ การเผาเพื่อหาของป่าและวัสดุทางการเกษตร

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ‘งดการเผา’ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้อาจไม่คุ้มค่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งต่อตัวเราเอง ลูก หลาน รวมไปถึงโลกของเรา ❌

????ชาวเกษตรควรรู้ โทษและผลกระทบของการเผาวัสดุทางการเกษตร

1) โทษทางกฎหมาย – ผู้ที่เผาพื้นที่การเกษตร แม้เป็นในพื้นที่ทรัพย์สินของตนเอง อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.220 มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

2) ผลกระทบต่อสุขภาพ – ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเกิดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของตนเองและคนที่คุณรัก ซึ่งฝุ่นพิษเป็นสาเหตุของโรคร้าย เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคมะเร็งปอด

3) ผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก – การเผาไหม้จะทำให้คุณภาพดินเพาะปลูกเสื่อมโทรม แร่ธาตุและสารอาหารในดินลดลง ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการทำเกษตรกรรม หากต้องการผลผลิตดี เกษตรกรจำเป็นต้องให้สารเคมีมากขึ้น ก็จะเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้บริโภคมากขึ้นตามไปด้วย

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ – การเผาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสม ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเผาที่สร้าง PM2.5 ก็ทำให้จังหวัดท่องเที่ยวที่มีปริมาณฝุ่นเยอะ สูญเสียรายได้ หรืออาจเป็นประเด็นระดับประเทศ ในทางการค้า

♻️ ถ้าไม่เผา เราทำอย่างไรดี ? ♻️

ชาวแรงงานที่เป็นเกษตรกร สามารถเปลี่ยนจากการเผาซากพืชเกษตรกรรม นำมาแปรรูปหรือสร้างประโยชน์ทดแทน ถือเป็นการส่งเสริมความยั่งยืน และบางอย่างยังสามารถเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ เช่น

????‍???? ไถกลบ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ????‍????

แทนที่จะเผาให้ดินเสื่อมโทรม ลองเปลี่ยนเป็นไถกลบ ซากพืชดีกว่า เป็นวิธีการเพิ่มปุ๋ยให้พื้นที่เพาะปลูก เปลี่ยนหน้าดินให้แมลง ศัตรูพืช ถูกทำลายด้วยแสงแดดตามธรรมชาติ เพื่อผลผลิดที่ดี และมีคุณภาพในระยะยาว

???? เป็นอาหารสัตว์ ????

ซากพืช เช่น ฟางข้าวหรือข้าวโพด สามารถนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ เช่น โค กระบือ หมู ช่วยลดค่าอาหารสัตว์

♻️ แปรรูปเป็นชีวมวล ♻️

เกษตรกรเก็บรวบรวมซากพืชส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ผลิตพลังงานทดแทน เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง และสร้างความยั่งยืน

♻️ แปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ♻️

เกษตรกร นำเศษซังและเปลือกข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ติดไฟแรง และสร้างรายได้ได้ดีอีกด้วย

การหยุดเผาพื้นที่เกษตรเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่จะส่งผลต่อการคลี่คลายปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงภาวะโลกร้อน ท้ายที่สุด ผลลัพธ์จะเวียนมาในรูปของอากาศที่ดี ซึ่งทำให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากมลพิษ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และรักษาความสมบูรณ์ของโลกต่อไป ????

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/odpc5/news.php?news=33764&deptcode=odpc5&news_views=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »